یک شعر از علیشاه مولوی

 


علیشاه مولوی
.

اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‌هاي دوﻟﺘﯽ         ﺷﻴﺸﻪ‌ﯼ ﺑﺎﻧﮏ‌ها
‫ ﭘﻴﺸﺎﻧی‌ی ﭘﺎﺳﺒﺎن‌ها        ﻗﻨﺪاق ِ ﺗﻔﻨﮓ‌ها              ‫
‫ﭘﻞ‌هاﯼ ِ ﭘﺸﺖ ِ ﺳﺮ
و
‫دل‌هاﯼ ِ ﻋﺰﻳﺰان‌ﻣﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ‌اﻳﻢ
‫ﺗﺎ
‫ﺑﻪ اﻳﻦ‌ﺟﺎ رﺳﻴﺪﻩ‌اﻳﻢ
‫ از ﻣﺴﻴﺮ ِ ﺁزادﯼ    ‫ﻣﻴﺪان ِ ﻋﺪاﻟﺖﺑﻮد      ﻗﺮار ِ ﻣﺎ        ‫
‫ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ِ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻳﺪ      ﺷﻤﺎ     ‫
‫ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺸﮑﻮﮐﻢ
‫ﻟﻄﻔﺎ ‫ً
‫ ﭘﺮﭼﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم        ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ   

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در یک شعر از یک شاعر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید