بایگانی دسته: با صدای شاعر

با صدای فاطمه شمس

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فاطمه شمس بسته هستند

شعرخوانی گراناز موسوی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای شعرخوانی گراناز موسوی بسته هستند

شعر خوانی‌ی محمد مختاری

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای شعر خوانی‌ی محمد مختاری بسته هستند

با صدای گراناز موسوی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای گراناز موسوی بسته هستند

با صدای فروغ فرخزاد

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فروغ فرخزاد بسته هستند

با صدای سیمین بهبهانی

یک متر و هفتاد صدم

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای سیمین بهبهانی بسته هستند

با صدای م .روان‌شید

سرزمین من

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای م .روان‌شید بسته هستند

با صدای حسین پناهی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای حسین پناهی بسته هستند

با صدای مهتاب کرانشه

دو شعر کوتاه، شعر با صدای مهتاب کرانشه

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای مهتاب کرانشه بسته هستند

با صدای علی عبدالرضایی

Post by Ali Abdolrezaei ‘s poetry.

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای علی عبدالرضایی بسته هستند

با صدای منوچهر آتشی

http://rasaaneh.com/wp-content/uploads/2014/07/voice-of-m-Atashi.mp3

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای منوچهر آتشی بسته هستند

با صدای احمد شاملو

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای احمد شاملو بسته هستند

با صدای استاد شهریار

در جستجوی پدر https://www.youtube.com/watch?v=Wz0T4SiLypI

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای استاد شهریار بسته هستند

با صدای احمد شاملو

عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای احمد شاملو بسته هستند

با صدای منوچهر آتشی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای منوچهر آتشی بسته هستند

با صدای رسول یونان

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای رسول یونان بسته هستند