سه برداشت از کارکرد شاعرانه و شعر نیما یوشیج 


مسعود فرح

نوشته: مسعود فرح

۱

نیمای اندیش‌مند از باورها و دریافت‌های خود، هوش‌مندانه یک ساختار پا بر جا؛ یک بلندا برای نگرش و دیدار پیرامون‌اش را فراهم آورده است. این است که چشم‌انداز شعر او به شدت واقعی است و از این رو تاثیر آن ماندگاراست. 

شعر نیما، از آن رو که دریافتی واقعی از دوران خود دارد، هوش‌مندانه است. دریافت او از آرمان‌های اجتماعی، دریافتی هیجان‌زده و دوره‌ای نیست. او به شدت چشم به فردا دارد . این است که بخشی از شعرهای برجسته‌ی او در پیشانی فرهنگ اندیشه و هنر این سرزمین قرار می‌گیرد. به لحاظ نظری نیما هنوز بزرگ‌ترین نظریه پرداز شعر نو و پیش‌رفته پارسی است. نظریه انقلاب نیما در شعر پارسی (که بر دیگر زمینه‌های هنری و ادبی هم به شدت اثرگذار بوده است) که شعر ما را از دنیای بسته و فرتوت کهن رهانید و در گام‌های آغازین با ارائه شعر موزون نیمایی چشم‌انداز شعر پارسی را بسیار گسترده ساخت، در درون خود این استعداد و زمینه را به روشنی نشان می‌داد که روند گسستن بندهای عروض سنتی از دست و پای شعر و ارائه عروض نیمایی که میدان بسیار فراخ‌تری را در پیش رو می‌گسترد؛ به گسستن هر بندی از دست و پای شعر خواهد و به شعر چند وزنی آزاد و فروغ و آتشی و .. انجامید؛ شعر بی‌وزن آهنگین که شاملو آغازگرش بود؛ شعر حجم رویایی و …. و نیز شعر سپید بی‌وزن که مهم‌ترین ارائه‌کنندگانش احمد رضا احمدی و شاعران موج نو بوده‌اند در روند گسترش شعر نیمایی قابل درک و دریافت است. در تمام نوشته‌ها و یادداشت‌های باقی مانده از پیروان نیما نمی‌توان به نظرگاهی هوشمندانه‌تر از دیدگاه‌های نیما دست یافت. بخش مهمی از این نوشته‌ها شرح و بسط دریافت‌های نیما است. و پاره‌ای نیز بازگویی و برگردان نظرات دیگران و به ویژه نظریه‌پردازان اروپایی است.

۲

شاملو در یکی از گفتگوهایش به طنز و با چهره‌ای حق به جانب از نیما نقل می‌کند: که من اول شعرم را به نثر می‌نویسم و سپس به سختی به آن نظم می‌دهم. در جایی دیگر از همین گفتگو شعر گفتن خود را نا خودآگاهانه خوانده و از فرمان نوشتن سخن می‌گوید . این جا با دو دیدگاه مواجه هستیم: یک دیدگاه شعر را گونه‌ای کار دانسته و بر وجه خودآگاه شاعری‌اش تاکید می‌ورزد ، و دیگری شعر را محصول فرمان نوشتن می‌داند که از حوزه ناخودآگاه صادر می‌شود. 

آیا براستی ما گویانده می‌شویم / ما تنها واسطه‌ی تجلی فرمان ناخودآگاه‌مان هستیم؟ یا این مائیم که شعر می‌گوییم و می‌نویسیم و به این گفتن و نوشتن دانا و آگاهیم و این گفتن و نوشتن شعر را کار می‌دانیم؟ . مانه تنها واسطه آفرینش شعر نیستیم که این مائیم که شعر را می‌آفرینیم. شعر نه که یک مائده که دقیقا پیشرفته‌ترین محصول اندیشه و زبان ماست. براین باورم که نیمای بزرگ با همه‌ی خبرگی و استادی‌اش در بیان باورهای هنری و ادبی، دراین اظهار نظر نتوانسته باورش را به درستی بپرورد؛ و همین موجب برداشت شاملو گردیده. در واقع نیما می‌خواهد به تاکید بگوید که شعر محصول کار است و البته هر کس این را به شیوه خود انجام می‌دهد؛ و کوشش ناموفقی در بیان شیوه‌ی خود داشته؛ که می‌توانسته و میتواند موجب برداشت‌هایی در مایه‌ی برداشت شاملو گردد.     

نیما کاملا خودآگاهانه شعر گفته و نوشته، این است که شعر اورا هوش‌مندانه می‌خوانیم. همه‌ی شعرهای برجسته‌ی همه شاعران پیرو نیما هم دست‌آورد کار خودآگاهانه اندیشه و زبان آن‌هاست. 

۳ 

شعر را اگر یک نمود زبانی بدانیم می‌توانیم باور داشته باشیم که زبان در هر نمودی که شدنی باشد گویاست. گویایی زبان است که نام‌گذاری می‌کند / نام‌گذاری هم پیوند است و هم جدایی در روندی که پایان‌ناپذیر است. این گونه شاید بشود گفت که چشم‌انداز شعر دگر شده و از چارچوب “شکل و محتوا” جدا می‌شود. این‌گونه شعر نه پترات تراویده از ناخودآگاه که خود می‌آید و لب‌ریز و سرریز می‌کند که کوشش هوش‌مندانه است برای نام‌گذاری‌های تازه که زمینه‌ی پیدایش پیوندهای نو در چشم‌انداز هستی و نیز جداگردیدن بسیاری پدیده‌های پیش‌تر پیوند یافته است. از این رو شعر چشم‌انداز پیوند و جدایی است. چشم‌انداز نام‌گذاری. این نگاه است که ما را توانا می‌سازد تا هر ساختار از پیش‌ساخته شده‌ای را که ضرورت دارد بشکنیم / ساختار های معنایی / دستوری / تکنیکی / ا دبی و…….. 

این که روند روانی / بیولوژیک کار و کوششی که به پیدایش شعر می‌انجامد چگونه است و چرا همه این توانایی را ندارند را؛ روان‌شناسان و دیگر خبره‌گان دیگر رشته‌های علوم انسانی و طبیعی باید بگویند. آن‌چه که می‌گویم دریافت من از روند شکل‌گیری شعر است . شعر دست‌آورد کار پیچیده و هوش‌مندانه شاعر در چشم‌انداز زبان است. این است که نیما به تاکید می‌گوید که شاعر به زبان خدمت می‌کند.

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در مقاله ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید