اعراب با ايران و ايرانيان چه كردند!


در سال ۶۳۶ ميلادی اعراب مسلمان به ايران حمله کردند. متاسفانه عده‌ای نيز بر اين گمان هستند که ايرانيان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همين دليل بر آن شدم که به بخشی از آن اشاره ‌کنم۰
عبدالحسين زرين کوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نويسد: فاتحان، گريختکان را پی‌گرفتند؛ کشتار بی‌شمار و تاراج گيری باندازه‌ای بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند. شست‌هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتر زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسيار بر جای نهادند
—-
پس از تسلط اعراب
در حمله به سيستان؛ مردم مقاومت بسيار و اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد ( سردار عرب ) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان ( يعنی اجساد کشته‌شدگان جنگ را روی هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکيه گاه‌ها ساختند؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به اميرالمومنين دهند با هزار غلام بچه و کنيز. ( کتاب تاريخ سيستان صفحه۳۷، ۸۰ – کتاب تاريخ کامل جلد۱ صفحه ۳۰۷)
در حمله اعراب به ري مردم شهر پايداری و مقاومت بسيار کردند؛ بطوري‌که مغيره ( سردhttp://rasaaneh.com/wp-admin/post.php?post=9811&action=editار عرب ) در اين جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگيدند و پايمردی کردند… و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنيمتی که خدا از ری نصيب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود. ( کتاب تاريخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵) در حمله به شاپور نيز مردم پايداری و مقاومت بسيار کردند بگونه‌ای که عبيدا ( سردار عرب ) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياری از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه ۱۱۶ -کتاب تاريخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۲۰۱۱) در حمله به اليس؛ جنگی سخت بين سپاهيان عرب و ايران در کنار رودی که بسبب همين جنگ بعدها به « رود خون » معروف گرديد در گرفت. در برابر مقاومت و پايداری سرسختانه‌ی ايرانيان؛ خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد « چندان از آنها بکشم که خون‌هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسيان مغلوب شدند؛ بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ می‌آوردند و در رود گردن می‌زدند » مغيره گويد که « بر رود؛ آسياب‌ها بود و سه روز پياپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند؛ آرد کردند … کشتگان ( پارسيان) در اليس هفتاد هزار تن بود. ( کتاب تاريخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاريخ ده هزار ساله ايران؛ جلد دوم برگ ۱۲۳) در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قريب‌الوقوع اعراب با خبر شدند؛ خارهای سه پهلوی آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسيدند؛ خارها به دست و پای ايشان بنشست؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذيرفتن اسلام خود داری کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶ )در چالوس رويان؛ عبدالله ابن حازم مأمور خليفه‌ی اسلام به بهانه (دادرسی ) و رسيدگی به شکايات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان‌های متعددی جمع کردند و سپس مردم را يک يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند … و ديه‌ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سال‌ها آباد نشد و املاک مردم را بزور می‌بردند. (کتاب تاريخ طبرستان صفحه ۱۸۳- کتاب تاريخ رويان؛ صفحه ۶۹ )در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه‌ی مردم شهر را بجز يک صد نفر؛ کشتند. (کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه ۲۰۸و ۳۰۳)در حمله به نيشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوريکه « آنروز از وقت صبح تا نماز شام می‌کشتند و غارت می‌کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۸۲)در حمله‌ی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختی جنگيدند؛ بطوريکه سردار عرب (سعيد بن‌عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند. پس از مدت‌ها پايداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن‌عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسليم شدند؛ اما سعيد ابن‌عاص همه‌ی مردم را بقتل رسانيد؛ بجز يک تن؛ و در توجيه پيمان شکنی خود گفت: « من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ – کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه ۱۷۸ )پس از فتح” استخر” (سالهاي ۲۸-۳۰ هجري) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم” استخر” را محاصره کنند.مقاومت و پايداري ايرانيان آنچنان بود که فاتح “استخر” (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگين کرد بطوريکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم ” استخر” که خون براند. پس خون همگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمي رفت تا آب گرم به خون ريختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند “چهل هزار کشته ” بودند بيرون از مجهولان.(کتاب فارسنامه ابن بلخي صفحه ۱۳۵– کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۶۳)

رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسياري از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراواني را برده ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند.(کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۱۵)

مردم کرمان نيز سال‌ها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه و کنيز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.(کتاب تاريخ يعقوبی صفحه ۶۲ -کتاب تاريخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶, ۲۱۱۸ – کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۷۸,۱۷۹)

جنايات اعراب تنها به اين شهر‌ها ختم نشده است و اينها تنها گوشه‌ای از تاراج ميهنمان به دست تازيان بود و آشکارا مقاومت ايرانيان در برابر آنان را ثابت می‌کند.

در کتاب عقدالفريد چاپ قاهره-جلد ۲ صفحه ۵ –سخنی از خسرو پرويز نقل شده که می‌گويد

اعراب را نه در کار دين هيچ خصلت نيکو يافتم و نه در کار دنيا. آنها را نه صاحب عزم و تدبير ديدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومايگی و پستی همت آنها همين بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند .فرزندان خود را از راه بينوايی و نيازمندی می‌کشند و يکديگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می‌خورند. از خوردني‌ها و پوشيدني‌ها و لذت‌ها و کامرواني‌های اين جهان يکسره بی‌بهره‌اند

۲۱۱۶

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در یادداشت‌های پراکنده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

30 پاسخ به اعراب با ايران و ايرانيان چه كردند!

 1. مقداد می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  با مطلب: آیا اسلام ایرانیان مرهون عمر ابن خطّاب است؟!
  در خدمتم.

  این بخش به طور خلاصه به چند موضوع می پردازد:
  1. حق جویی و حق گرایی ایرانیان از منظر کتاب و سنّت
  2. اخبار پیامبر(صلی الله علیه و اله) از ضعف ایمان اعراب و قوّت ایمان عجم ها
  3. چشم اندازی به فتوحات عمر و سپاهیان او
  4. ردّ ادّعای مدیون بودن اسلام ایرانیان به عمر ابن خطّاب
  5. قضاوت خردمندان با انصاف

  با تشکّر
  وبلاگ حق شناس

 2. م.ق می‌گوید:

  باسلام
  من واقعا دررابطه با این موضوع قبلا هیچ اطلاعی نداشم ولی حالا که این مطالب رو خوندم خیلی ناراحت شدم و برای خیلی از مسایل خیلی متاسف شدم.

 3. بازتاب: اعراب با ايران و ايرانيان چه كردند!

 4. حسین می‌گوید:

  الله لعنت کنه کوروش و تمام تاریخ ایران رو اگر مثل نوادگانشون بودن.منظورم همون نوادگانیه که به عرب های اهواز بخاطر عرب بودن خونه نمیفروشن، دولتی که به هر بهونه ای عرب های اهواز رو اعدام میکنه، هنگام عید فطر وقتی عرب ها بر اساس رسم سوار بر اسب میان روی پل و تبریک عید میگن اما نیروی وحشی جمهوری ایران اون ها رو به بهانه ی شورش تیر بار میکنه طوری که وقتی شط الکارون رو لایروبی میکنن بیش از 100جنازه پیدا میکنن و در مبدان لشکر اباد به تر میبندن اعراب رو.الله یلعنکم کلکم یا اولاد الشیطان.وقتی یه عرب میخاد تو کارخونه ی ایدین استخدام شه و بهش میگن تو بومی اهوازی؟ و جواب میده بله عرب هستم و پاسخ میگیره که فعلا خداحافظ بهتون زنگ میزنیم یا صاحب خونه نیگه من به عرب خونه نمیدم.همون بهتر که خلیج بشه خلیج العربی الاهوازی.و اهواز باشه الاحواز.و ابادان برگرده به عبادان.چرا هر روز باید عرب ها اعدام بشن؟ چرا نباید درس بخونن؟ چرا نباید کار کنن؟ چرا نباید باشن.بعد بگید خاعن و جدایی طلب.باید هم جدایی طلب بشیم.50 سالی که ایران حق تملک خوزستان رو داشت تموم شد حالا باید مال خودمون باشیم.چرا از اردبیل ترک میریزن تو اهواز و تمام نون وایی ها شدن ترک.ولله احنا العرب نکرهکم و نرید حتی مانشوفکم منهان وهیچ.الله یلعنکم یا کفار.

 5. timur می‌گوید:

  سلام
  نام من تیمور از کشور چین این پیام میفرستاد من 18 سال درباره ی تاریخ ایران تحقیق کرد و چندابار به تخت جمشید و ایران امد و دریافت که ایرانیان در ناریخ قبل اسلام مردمی وحشی بود که بسیار علاقه به کشورگشایی داشت و با پول غارت شد مردم بنا میساخت و مثال داریوش در حمله به مصر 3000 نفر اسیر گرفت و سیخ کرد و شما نباید به پادشاهان ظالم تاریخ افتخار کرد و باید حقیقت گفت این کار شما تحریف تاریخ و حس نژاد پرستی است.
  شماها انسان های پست هستید همه اش میگوید برتر هست ما برتر هست مگر بقیه ی انسان ها در جهان ادم نیست میگویید عرب ها پستند زیرا به به ما حمله کرد ولی شما این همه مرزهای بابل یونان مصر هند و… تصرف کرد و اسیرها کشت و زنان بیوه کرد و کودکان یتیم کردید و ایا خوشتان اید که ما گوییم شما پست هست ؟

 6. عزیز می‌گوید:

  شما کدام تیمور بود ؟ لنگ یا الدنگ ؟ شما چرا نگفت داریوش سیخ به کجای مصر کرد ؟ نکند شما چینی بند زده مال قم هستید . چون نه فارسی بلد بود نه
  چینی نه عرب بود . آیا شما با مائوتسه تونگ آبگوشت بزباش خورد ؟

 7. یکی هستم دگه می‌گوید:

  خیل با حال بودی عزیز

 8. مرجان می‌گوید:

  شما انسان کوته فکری هستی همینطور بی غیرت که به نژاد خودت و کوروش که اسمش حتی با عنوان ذوالقرنین در قرآن اومده توهین میکنی
  حرفات خیلی مسخره هست معلومه بابا بزرگت برات تعریف کرده و تو اینجا دیکتشون کردی کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده هرگز متاسفم برات

 9. مهدي می‌گوید:

  من از اعراب متنفرم ک اسلامو قبول داشتند با جنگ و جدال و خونريزي مخالف بودن اما اومدن کشور مارو بردن زير لجن.
  تيمور.خان شما احيانا عرب تشريف داريد پست ترين ادما اونان ک ب اسم اسلام ايراني رو حقشو خوردن . حرف زيادي هم نزن ک فک مک برات نذاشت برو خودتو مسخره کرد

 10. راشیان می‌گوید:

  تو تقصیری نداری پسر تو هم چوب کثافتکاریای اجداد عربتو داری می خوری تاریح مصر و مراکش و تونس هم نشون میده اعراب با توحش و ویرانگری اون سرزمینها رو اشغال کردند ضمنا اگه جمهوری اسلامی به تو و همشهریات کار نمیده ریشش بر می گرده به خود همون اسلام عزیزی که میراث همون اجداد عربته عملکرد اونا رو امروز تو سیاستای جمهوری اسلامی می تونی ببینی البته اگر این دین عزیزت ظهور نمی کرد شما ها هم انقدر مشکلات و بدبختی و خفت نداشتین پس بهتره به جای لعنت کردن اینو اون از خدای خودت بخوای ریشه این دین عقب مونده و فاسد رو دربیاره که همه مردم جهان یه نفس راحتی بکشن و اروم زندگیشونو بکنن

 11. کامران می‌گوید:

  آقای حسین ،ای کسیکه بویی از تربیت و ادب نبردی و با فحش عغده های خودتو خالی میکنی ،کورش کبیر مورد ستایش دین یهودیت و مصریان باستانه که از اصالت هم حساب کنی جز قدیمیترین ادیان هستن ،کورش کبیر هیچ شهری رو خراب نکرد و خون مباهی نریخت ،طرز تفکر عمر و کورشو مقایسه نکنید آقای تیمور چینی قلابی ،هیچگاه به شخصیت بزرگی که نمیشناسید توهین نکنید ،ذوالقرنین هم که فرمودند بزرگوار تمام اهل تاریخ و علم و عاقلان دنیایی که پر شده از چندتا بی ادب مثل شما اتفاق نظر دارن که کورش کبیر بنیانگذار اولین امپراتوری جهان هستش که یکتا پرست بوده زمانیکه اعراب بت پرست بودن ،زمانیکه عمر به ایران حمله کرد به بهانه ترویج دین بود که ما خودمون قبل اعراب یکتا پرست بودیم پس نیاز به لشکر کشی نبود منتهی عمر که درمیان خلفا از همه کم علمتر بود اینکارو کرد و خونریزی عظیمی به راه انداخت ،با تعصب صحبت نکن و عقلی حرف بزن حسین ،اهواز همه عربن و همه کارمندا و مامورا هم همینطور ،شاید شرایطت جور نبوده واسه کار و بهت ندادن پس روی عغده حرف نزن اخوی

 12. پارسی می‌گوید:

  آقای تیمور ایا شما از تاریخ اعراب آگاهید که دختران خودشان را زنده به گور میکردند یا زنان خودشان را به دیکران قرض میدادند که نتیجه ان به وجود امدن فرزندانی مثل شماست.شما میگویید داریوش بزرگ 3000نفر را اسیر کرد به خاطر چه؟ شما میدانید کانال سوئز را داریوش بزرگ ساخت به کمک همین 3000 نفر شما میدانید به انها حقوق داده میشد ودر دین خویش آزاد بودند اگر شما خیلی مردین خود را چینی معرفی نکنید و از حقایق و تاریخ زشت و وحشی خودتان نگریزید.

 13. حامد می‌گوید:

  دود بر تو..عزیزم لطفا احساسی برخورد نکن ما هم از این چیزا داریم.در ضمن شما فرهنگتونو با ما گره ندین ما ایرانی ها کوروش بزرگ داریم که منشورش در جهان زبانزد هست.تو برو تایخ طبری بخون تا بدونی چه بر سر ما اوردین.الله رو کردین چوب میزنیین سر مردم. توسوریه رو ببین.عراق ببین.چرا ارامش ندارین چون خداوند داره تقاص میگیره.

 14. مهجور می‌گوید:

  سلام به همگی
  فعلا یک نکته از هزاران…
  از مهمترین منبعهایی که در این مطلب به اون استناد شده کتاب تاریخ طبری است.
  نویسنده ی این کتاب (طبري) مطالب تاريخي را از راويان مختلف نقل مي‌کند که برخي دروغگو و غير موثق بوده‌اند، از جمله سيف بن عمر که خيلي از مطالب مربوط به جنگ‌هاي ايران و عرب‌ها و مطالبي را که از علي و فرزندان وي در اين باره نقل شده، از طريق وي است.
  جواد علي (از مورخان) معتبر مي‌گويد: طبري در استفاده از مآخذ، اصول اهل حديث را در نظر نگرفته و از چهره‌هاي ضعيف هم روايت کرده است.
  او روايات سيف بن عمر را که متهم به زندقه است و خود طبري هم نظر مساعدي نسبت به وي ندارد، نقل مي‌کند. ( 3. رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام، سيره رسول خدا(ص)، ص 124.)

 15. محمد می‌گوید:

  در زمان حمله اعراب مسلمان به ایران اعراب مستقر در جنوب غربی ایران در مقابل سربازان عمر بن خطاب ایستادگی کردند. عده ای کور دل سعی بر این دارند تا مردم شریف ایران را نسبت به اعراب بد بین کنند ولی بدانید اعراب جزی از این مردم هستند و این کاملا صحیح است که ملت ایران اسلام را با آغوش باز پذیرفت . واستان خوزستان یکی از قویترین دژ ها در مقابل دشمنان جمهوری ایسلامی ایران بوده است. اسلام واقعی: اقوام و نژاد ها را علیه هم بد بین نکنید. لا اله الا الله.محمدا رسول الله و علی ولی الله.

 16. مهران می‌گوید:

  ببین چه به روز ایران اوردن این تازی های سوسمار خور… این متنو خونم اشک چشامو گرف که چه قدر جنایات کردن… نه به اعراب نه به مغول ها… اهه مردم کم کم میگیره و الان می بینید کشورهای عربی دارن تاوان جنایاتی که کردن پس میدن همین طور مغولستان که یک کشور بدبخت که هیچی از روزگار نداره…

 17. سعید می‌گوید:

  مرگ بر همه عربها ی زنا کار چه مسلمان بودند یا نبودند فقط زنا کار بودن و هر جا رفتن به یک زن رحم نکردن
  درود بر کوروش کبیر
  هر چی الان بدبختی میکشیم بخاطر همین عربهاست که اسلامو با شمشیر و غارت ناموسمون به کشورمون اوردن

 18. علی می‌گوید:

  وقتیکه من وشمای ایرانی با فرهنگ خودمون غریبه ایم وتوی مدارس مون ازتاریخ سرشار از عزتمون به بچه هامون چیزی نمیگیم چه انتظاری از تیمور لنگها وسایر بستگان…

 19. شهلا می‌گوید:

  خیلی عجیب مگه ایران تمدن داشته اونمنشورقانون که ادعا مکن کپی برداری ازمنشورحمورابی پادشاه بابل که2000,,سالقبل ازمنشورکورش نوشته وبدستسربازان کورش دزدیدهشده اون پاسارگاد بدست اشوریهای اسیر ساخته شد پس تمدن کجاست!؟

 20. شهلا می‌گوید:

  چرادیدگاه منو منتشر نمکمید

 21. شهلا می‌گوید:

  دوستان عربم ما نژاد برتریم چون از ونزادسام بن نوح که بهترین اولاد نوح بقیه هیچ خصوصا عجم:O

 22. محمدرضا می‌گوید:

  ببینید بهتره سر این مسایل جنگ نکنید چون ماهم میشیم یکی مثل…..
  خدا رو شکر که مردم روز به روزعاقل تر میشن
  این سرزمین هامال ماست و کلیه اعراب اینجا مهاجر نه اعراب بلکه اکثر قوم ها که یه روزی خود به خود باید یا ایرانی بودن رو بپذیرند یا اینکه گود نایت میرن مملکت خودشون
  پس بهتره سر این مسایل اعصاب خودتونو خراب نکنید و به فرزندان خود پارس بودن رو بیاموزید نه جنگ را

 23. امیر می‌گوید:

  دوست عزیز اگر ایرانی هستی یک لحظه تصور کن گیر داعش افتادی و چه بلایی سرت می آورند
  اگر ستمی بر شما رفته قلبا ایرانیان با تو همدردند ولی ایرانی بودن خود را فراموش نکن

 24. محمد می‌گوید:

  دوستان و هموطنان عزيز.متاسفانه اين بحث اعراب و ايران و حمله اعراب به ايران متاسفانه مدتيه كه تو اينترنت رايج شده و متاسفانه مشخصه كه هدف اصلي طراحان اون،ايجاد اختلاف و اسلام ستيزيه.واقعا به نظر شما درحاليكه همين الان و با اين همه رسانه،ما بازهم روزانه كلي شايعات و اخبار دروغ ميشنويم،اخباري كه از درمورد هزار و چهارصد سال قبل و از طريق كتابهاي نامعتبري مثل تاريخ طبري و امثال اونها روايت ميشه،چقدر سنديت داره.در اينكه اعراب هيچ حقي براي حمله به ايران نداشتند،شكي نيست و اين كار رو فقط بعنوان كشورگشايي انجام دادند و نه علت ديگه.مطمئنا در اين جنگ جناياتي هم مرتكب شدند ولي اين اعدادي كه در تاريخ طبري گفته شده،بيشتر به جوك شبيهه و مسلما اين اعداد رو يا براي تخقير ايرانيان و يا براي بزرگ جلوه دادن پيروزي شون نوشتند.تازه اون زمان هنوز خيلي ها سواد خوندن و شمردن هم نداشتند.درسته ما سالها نحت سلطه اعراب بوديم ولي بالاخره تونستيم ازين سلطه دربيايم و دانشمندان زيادي هم تو اين مملكت رشد كردند و متاسفانه عملا حمله مغول به ايران باعث شد كه ما از غافله علم و پيشرفت عقب بمونيم،مگر مغولان كم به ما تجاوز و جنايت كردند،چرا تو هيچ سايتي ازون دوران نمينويسن؟بهتره بجاي پرداختن به تاريخ هزار و چهارصدسال قبل و ارائه ارقام و مستندات مشكوك،به فكر تاريخ الان و بهتر كردن وضع الانمون باشيم.

 25. میترا می‌گوید:

  سلام دوستان.
  اولا که یادمون نره که ادب شرط هر گفتگوی علمی وویژگی هرایرانی اصیله. دوما بنظرمن اگر عربهای 1500سال پیش هرجنایتی کردن یا نکردن خدا با خودشون تسویه میکنه نه فرزندان بی گناهشون.
  سوما نه جنگ ایران وعرب قابل انکاره نه یکتاپرست بودنشون قبل ازاسلام.اما نمیشود همه ی قیامها و شورشهای ایرانیان را تأیید یا رد کرد. اگر بخواهید همه ی شورشها برضد حکومت را چشم بسته تأیید کنید، این همان نژادپرستی است. اساسا تأیید تمام مردم یک کشور در طول تاریخ ممکن نیست. بسیاری از مردم یک کشور، خودشان با هم درگیر می شده اند در این میان یک طرف یا هردو طرف ناحق بوده است و هیچگاه نمی توان هردو طرف را تأیید کرد. پس باید بپذیرید که عملکرد همه ی ایرانیها را دربست نمی توان تأیید کرد.
  من هم موافقم که تاریخ طبری معتبر نیست چون ازراویان نامعتبر در ان استفاده شده

 26. moslem می‌گوید:

  پیامبر و امامان انسانهای پاک سرشتی بودند که خداوند برای هدایت اعراب آنها را فرستاده بود و در هیچکدام از جنگهای اعراب علیه ایرانیان نقشی نداشتند ایرانیها که یکتا پرست بودند پس چرا به آنها حمله شد به نظر من علت سقوط ساسانیان دو عامل بود 1- نارضایتی مردم از دولت ساسانی 2- قدرت طلبی عمر و اطرافیان او
  تجاوزگران عرب در آن زمان فرقی با داعش امروزی ندارند این قبیل افراد بطور ژنتیکی و ذاتی جنایتکارند. چه زجری کشیدند پیامبر و امامان از دست این جماعت

 27. ali می‌گوید:

  احسنت و آفرین به شما دوست منصف. بازم گلی به جمالت که جلوی این پان ایرانیست و باستانگراهای بی منطق وایسادی. اینا مثل زرتشتیها و یهود کینه 1400 ساله نسبت به دین اسلام دارن. کوروش و داریوش هم بهانه هستش. یکی نیست بگه ایران قبل از اسلام و شاهان شهوت پرست و آتش پرستش چه گلی به سر این مملکت زدن که حالا شدین طرفدارشون. جز اینه که از پول و خون ملت برای بر افراشتن کاخهای ظلم و ستم هیچ نقشی از خودشون به جا نذاشتن. شده یه ستر علمی از این دوران درخشان ارائه بدین؟ اون زمان این شاهان متمدن هنر دوست و انسان دوست چندتا دانشمند تربیت کردن؟( البته اگه از کشورگشاتی و غارت ملتهای همسایه و قتل و اسارت زنان حرمسرای شاهان دیگه فراغت داشته باشن)…ای وای از اینهمه جهل و تعصب کور و بی منطق! وای بر ما از اینهمه نژاد پرستی!

 28. محسن می‌گوید:

  ما به چند دلیل غیر قابل انکار مسلمانیم
  حمله وحشیانه اعراب به ایران که نمونه داعشی آن زنده است.
  مسلمان شدن اجداد مان از ترس و یا هر دلیل دیگری که به هر حال در نتیجه یورش اعراب بوده.
  اگر اخبار مربوط به 1400 سال پیش معتبر نیست مارا با آن چه کاریست!… گزینشی با تاریخ بر خورد نکنیم

 29. عباسی می‌گوید:

  ه علاقه مندان توصیه می نمایم کتاب ” نشیبی دراز از پیش فراز ” نوشته شاهین نژاد را مطالعه کنند با موضوع : نگاهی دیگر به فروپاشی ایران ساسانی که اگر واقعیت داشته باشد که دارد باید گفت صد رحمت به داعش
  که

 30. سمیرا می‌گوید:

  من نمی دونم تو تاریخ ایران چی گذشته…هر کسی بنا بر صلاحیاتی یه چیزی نوشته و تاریخ رو فاتحان نوشتن…..پس دراین باره چیزی نمی گم اما امروزو که داریم میبینیم.
  داریم میبینیم که رفتار اعراب…نظرشون و کارهاشون چه گونه هست نه تنها با ایران بلکه با تمام کشور ها(البته به جز کشورهایی که بهشون پول و …میرسونن)
  الان که داریم نظر اونا رو دربارهی فرهنگ..دنیا.علم و حتی زنان میبینیم…من با گذشته کاری ندارم و مقایسه نمی کنم اما امروزشونو که میبینیم تو چه لجنیان و متاسفانه سرشون بلنده.افکارشونو که میبینیم.
  من ایرانیم اما ایران امروز رو قبول ندارم…..ایران امروز همون عرب امورز اما در سطح ÷ایین تر چون مردم ایران فرهنگ غنی دارن و نمی زارن خیلی ها هر غلطی دلشون خواست بککنن.
  اینا بر کنار بچه های پارسی و نه فارسی و بچه های اریایی.یادمون نره سخن نیامون رو (تنها یک راه در جهان است و ان راه راستی است)بزاریید مردم از سراسر فرهنگ ها به ما توهین کنن و ما مودبانه حرف بزنیم با پیروی از نیاکانمان. و شاید همین خروش و بد لحنی ما هم باشه که فرهنگمون رو زیر سوال برده زمانیکه همه جا تو جوامع بین الملل هم با فحش حرف میزنیم.